AUTOBÉRLÉS CSORNA 06 20 2622239

 

nyitvatartás: munkanapokon 8 - 18 óráig, szombat 8- 12 óráig, munkaszüneti napokon ZÁRVA!
Minden esetben telefonos egyeztetés alapján csak!

Általános Szerődési Feltételek

Szerződő felek:

Bérbeadó: Káldy Péter ev, 9300. Csorna, Soproni u. 66/F asz: 46970888128

Bérlő: természetes, vagy jogi személy

Szerződés tárgya: személy, vagy kishaszongépjármű határozott idejű bérbeadása

 

gépjárműre vonatkozólag ( továbbiakban GÉPJÁRMŰ )határozott időtartalmú bérleti szerződést kötnek az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett:
1. 202...év, ……hónap ……nap …...óra ..… perctől 202...év ..… hó ..… nap ..… óra ..… percig a Bérbeadó bérbe adja , a Bérlő bérbe veszi a fent részletezett gépjárművet annak tartozékaival és alkotórészeivel együttesen.
Bérlés típusa:                    □   ALAP BÉRLÉS                               □   PLUSZ BÉRLÉS 50 %-os  felárral
Külföldi használat:          □   Nem engedélyezett                                □   Engedélyezet …………………………… országba ( 30.-Ft/km )
Autópálya matrica:         □   nincs                                              □   érvényes 202………….…………-ig. ………………………..területen

 

napok száma

 

összesen

Bérleti díj

                  

                                     Ft/nap     

                                            FT

 

A Bérbeadó jelen szerződés aláírásával egyidejűleg fedezetként .....................Ft, az az………................................forint kauciót átvett. A bérleti díjban foglalt kilométer limit 1-6 nap 150 km/nap, 1 héttől 100km/nap, havi 2500 km melyet, KIVÉVE KÜLFÖLDI HASZNÁLAT ESETÉN . A limit fölötti kilométerekre 30Ft / km díjat számítunk fel! A bérleti idő letelte előtti Bérlő szerződésbontása esetén az 1 napra vonatkozó bérleti díj (legmagasabb napidíj) kerül felszámításra az igénybevett napokra !

2.A bérleti szerződés a szerződésben megjelölt határozott időre áll fenn. A lejárati idő leteltével a jogszerű használat megszűnik! A bérlet díj számítása a gépjármű átvételétől a gépjármű telephelyére való visszaérkezésig, függetlenül annak használatától tart. A bérleti jogviszony közös megegyezéssel kizárólag írásban hosszabbítható meg!  Az átadás-átvételről jegyzőkönyv készül, ami melléklete jelen szerződésnek! A jegyzőkönyvben a felek rögzítik a gépjármű állapotát,sérüléseit, tartozékok meglétét és km. óra állását. A minimális bérleti futamidő 3 nap, egy bérleti nap 24 órás időtartamot jelent. A Bérbeadó indok nélkül megtagadhatja a gépjármű bérbeadását. A Bérautó külföldi használata TILOS, kivéve a Bérbeadó írásos külön engedélyével!

Magyarországi használat esetén a forgalmi engedélyt nem szükséges felmutatni hatósági ellenőrzéskor, így az nem kerül átadásra a Bérlőnek!

2.A bérleti díj és a kaució összege előre fizetendő. (A kaució a bérlet lejáratakor visszajár, amennyiben az autóban kár nem keletkezett. A Bérlő a bérlet tárgyát tiszta állapotban köteles visszaszolgáltatni a Bérbeadónak, ellenkező esetben egyszeri külső 2000.-Ft belső (porszívózás, műanyagtisztítás, üvegtisztítás ) 10000.-Ft kárpittisztítás  20000.- takarítási díjat számítunk fel. 1 órát meghaladó időtartamú visszaszolgáltatási késedelem esetén további teljes napi bérleti díj kerül felszámításra. A bérbeadó szavatol azért, hogy a gépjármű a szerződés teljes tartalma alatt üzemképes állapotban legyen* és megfeleljen a gépjárművek forgalomban tartására vonatkozó hatósági eljárásoknak. Cégünk a gépjármű meghibásodása esetén, lehetőség szerint csere gépjárművet biztosít.* (*Plusz bérlés esetén kizárólag! )

3, A Bérlő felelős a bérlet tárgyát képező gépjármű, valamint annak valamennyi felszerelése és tartozéka állagáért. A Bérlő köteles magánál hordania az indítókulcsot. A Bérlő köteles haladéktalanul jelezni a Bérbeadó felé és Bérbeadó minden abból eredő kárát és költségét megtéríteni, hogy a bérlet tárgyát képező gépjármű kulcsát, rendszámtábláját vagy más hivatalos iratát, illetve bármely tartozékát elveszti, megrongálja vagy azokat eltulajdonítják, ill. jogtalanul lemásolva kárt okoznak. A Bérlő köteles a gépjármű tartozékait ugyanolyan állapotban visszaadni, mint átadáskor volt. Az eredeti gyári kulcs elvesztése vagy ellopása esetén a Bérlő köteles a zárcserét megfizetni, a forgalmi rendszám, vagy eltulajdonítása esetén a Bérlő köteles a forgalmi okmányok vagy forgalmi rendszám beszerzésének költségét a Bérbeadó felé megtéríteni. A Bérlő a szerződés aláírásával hozzájárulnak ahhoz, hogy a gyorsabb és biztonságosabb ügyintézés végett Bérbeadó a személyazonosításra alkalmas igazolványukat (személyi igazolvány, lakcímkártya, vezetői engedély, útlevél, stb.) lefénymásolja/lefényképezze.

 4.A Bérlő köteles a bérlet tárgyát képező gépjárművet rendeltetésszerűen használni, mely kiterjed a motor túlpörgetésére, a gyorshajtásra, a vontatásra, a gumiabroncsokra, valamint az adott ország KRESZ szabályai betartására. Különös tekintettel kezelendő a túlhajtás,amely a kopását növeli az autónak,ezt a Bérbeadó által szakszerűen beépítetett műholdas GPS rendszerrel ellenőrizi.

A túlhajtásból eredendő gyorsabb amortizáció miatt a Bérbeadó a bérlet tárgyát képező gépjárművel történő 135 km/h sebesség átlépéséért külön díjat számíthat fel, mely 5.000,- Ft/alkalom összegben kerül meghatározásra és a Bérlő ezt a gépjármű visszaadásakor köteles megfizetni

a Bérbeadó részére.

TILOS a gépjárművel üzletszerű tevékenység folytatása ( személy és teherszállítás, futártevékenység ),másik jármű vontatása, kölcsönadás, a vezetést más személynek átengedni, bérbe adni. TILOS AZ AUTÓBAN A DOHÁNYZÁS, ÉTKEZÉS!

5.A bérelt gépjárműbe csak az előírt üzemanyag tölthető. A nem megfelelő tankolásból eredő minden meghibásodás költségét a Bérlő

köteles megtéríteni.

6.A bérleti szerződés fennállása alatt a bérlet és a bérlet tárgya másnak nem adható át, másra nem ruházható át, az tovább albérletbe nem adható, nem idegeníthető el és nem terhelhető meg, fedezetként nem ajánlható fel. A Bérlő nem jogosult a gépjárművet sportrendezvények keretében, illetve tesztcélokra használni, valamint azzal versenyen vagy vetélkedőn részt venni.

 

 

7. A bérlet futamideje alatt Bérlő köteles minden, a bérlet tárgyát képező gépjármű használatával kapcsolatos költséget (az autópálya használat díját, a parkolási díjakat, esetleges szabálysértési bírságot, illetve egyéb hasonló költséget) viselni (utólag is).

A Bérlő köteles a teljes bérleti futamidő alatt megfizetett ilyen jellegű költség bizonylatát (autópálya-használat díjának befizetési bizonylata, parkolási jegy, szabálysértési bírságot kiszabó határozat és a befizetést igazoló bizonylat stb.) a bérlet futam idejének végén hiánytalanul

a Bérbeadó részére átadni.

A használt során felmerülő üzemelési költségek, mint üzemanyag, szélvédő mosó,kiégett izzó,defekt, folyadékok pótlásának költsége a BÉRLŐT terhelik!

8.Meghibásodás, vagy rongálódás esetén a Bérlő köteles a Bérbeadót haladéktalanul értesíteni, és annak utasításai alapján eljárni! Amennyiben ennek elmaradása miatt a Biztosító megtagadja a kárösszeg megfizetését a Bérlő köteles megtéríteni Bérbeadó részére. Ennek mértékét a Bérbeadó a kaucióból levonhatja. A Bérlő tudomásul veszi, hogy a saját hibájából adódó „minimálkár” 30000.-Ft, (pl.karc, húzás) minden sérült elem fényezési költsége a kaucióból levonható. A gépjármű nem rendelkezik CASCO biztosítással , tehát  a Bérlő teljes felelősséggel tartozik (pl: lopás, törés, sikkasztás, megrongálás stb.). Meghibásodás esetén a jármű javítását csak a Bérbeadó engedélyével kezdhetik meg. Köteles a javítóval állapotlapot kitöltetni. Amennyiben a gépjármű a Bérlő hibájából meghibásodik, úgy a gépjármű telephelyre történő szállításának, javításának költsége a Bérlőt terheli. A gépjármű esetleges meghibásodása esetén, a meghiúsult szállításra, utazásra hivatkozással a Bérbeadót felelősség nem terheli. (vismajor). Műszaki meghibásodás esetén a mentés ALAP bérlés esetén a Bérlő kötelessége és költsége. Nem minősül meghibásodásnak a defekt, akkumulátor lemerülés, üzemanyag kifogyás, izzó, biztosíték kiégés. A Bérlő köteles a gépjármű hűtő és kenőfolyadékinak szintjét ellenőrizni, szivárgás, jelzőműszerek, különösen olajnyomáslámpa, vízhőfokjelzés piros jelzése esetén tovább használni Tilos.

PLUSZ bérlés esetén a Bérbeadó gondoskodik a műszaki mentésről és telephelyre szállításról, illetve csere autó biztosításáról 24 órán belül!

9.A Bérbeadó kijelenti, hogy a bérleti szerződésben meghatározott gépjárműre érvényes felelősségbiztosítási szerződéssel rendelkezik. A bérlet tárgyát képező gépjárművet ért baleset, illetve káresemény (lopás, feltörés, rongálás stb.) esetén a Bérlő köteles a Bérbeadót haladéktalanul értesíteni. A Bérlő minden ilyen esetben köteles Rendőri intézkedést kérni,  az ügy tisztázása érdekében a lehető legnagyobb gondossággal eljárni, a káreseményben érintett személyek és hatóságok minden adatát (különösen az érintett más gépjárművek rendszámát; tulajdonos/gépjármű vezető/tanúk nevét, címét, telefonszámát, biztosítóját; helyszínrajzot; fényképet stb.) valamint a szabályosan kitöltött, mindkét fél által aláírt baleseti bejelentőt és felelősségbiztosítás fennállását igazoló szelvényt beszerezni. A káresemény rendezéséhez szükséges adatok, iratok hiányában a teljes kárt a Bérlő köteles megtéríteni.

10.Ha a bérlet tárgyát hatósági eljárás során lefoglalták, a Bérlő köteles erről a Bérbeadót haladéktalanul értesíteni. A hatósági eljárás miatt felmerülő Bérbeadói költségek, illetve a lefoglalásból eredő károk a Bérlőt terhelik.

11.Ha a Bérlő a bérlet futamidejének lejártakor a bérlet tárgyát nem szolgáltatja vissza a Bérbeadó részére,a Bérbeadó jogosult előzetes értesítés nélkül intézkedni a bérlet tárgyának – akár önhatalom igénybe vételével történő –elszállításáról. A késedelem idejére járó bérleti díj duplája kerül felszámításra és egyéb felmerülő költségek a Bérlőt terhelik.

12.Ha a Bérlő a bérlet tárgyát lejáratkor – fentiek szerint – nem szolgáltatja vissza és késedelmét megfelelően nem rendezi, illetve ha más, erre utaló körülmény merül fel, úgy a Bérbeadó vélelmezi, hogy Bérlő a gépjármű vonatkozásában a Btk. 317. §-ba ütköző sikkasztás bűntettét követte el,további használat esetén a BTk 380§ szerinti „Gépjármű önkényes elvitelét” valósítja meg, ezért jogosult a Bérlő ellen büntető feljelentést tenni, illetve a gépjárművet köröztetni. Ugyanígy járhat el a Bérbeadó, ha más körülmények a fentebb említett vélelmet megfelelően megalapozzák,pl jogosulatlan határátlépés. A Bérlő tudomásul veszi, hogy a Bérautó késedelmes visszaszolgáltatásáért vagy a gépjármű vissza nem szolgáltatásáért a Bérbeadó az ebből adódó kár megtérítésére igénybe veheti a Bérlő által befizetett kauciót. A bérleti időn belül visszaadott gépjármű után nem jár visszatérítendő bérleti díj.

13.Ha a Bérlő hibájából a bérlet tárgya megsemmisül, elvész, eltulajdonítják, használhatatlanná válik, vagy bármilyen okból nem kerül visszaszolgáltatásra, a Bérlő köteles a bérlet fentebb rögzített értékét, valamint a fenti összeg megfizetéséig terjed időre járó bérleti díjat megfizetni a Bérbeadónak. A Bérbeadó az kaució összegét a Bérlővel szemben jelen szerződés alapján fennálló követeléseibe, az indokoltan és igazoltan felmerülő költségének kielégítésének céljából beszámítja.

14.Amennyiben a Bérlő nem természetes személy, úgy a szerződés megkötése során őt csak megfelelő felhatalmazással rendelkező személy képviselheti. (aláírási címpéldány) Amennyiben a bérleti szerződés megkötése során eljáró személy a Bérlőként feltüntetett társaság részéről megfelelő felhatalmazással nem rendelkezik, úgy a szerződésben foglalt kötelezettségek a szerződéskötés során eljárt természetes személyeket terhelik. A jogi személy képviseletében a szerződéskötés során eljáró természetes személy a szerződés aláírásával készfizető kezességet vállal az általa képviselt jogi személy jelen szerződésből fakadó esetleges tartozásai megtérítésére. Költségelszámolás esetén a Bérlőt az aktuális teljes hónapra CÉGAUTÓ fizetési kötelezettség terheli, ezt a Bérbeadóra nem háríthatja tovább!

15.A Bérbeadó a Bérlő jelen szerződésben rögzített adatait kizárólag a szerződés teljesítése érdekében használhatja fel.

A Bérlő szerződésszegése (különösen gépjármű visszaszolgáltatás elmulasztása, díjfizetési kötelezettség elmulasztása,bűncselekmény gyanúja stb.) esetén a Bérbeadó jogosult a Bérlő adatait az illetékes hatóságok, illetve harmadik személyek részére átadni valamint a szerződést azonnal felmondani (pl.: akkor, ha a Bérlő a gépjármű állapotát veszélyezteti). A Bérbeadó a Bérlőtől kért személyes adatokat(személyes iratainak másolatát: személyi igazolvány, lakcímkártya, jogosítvány, adókártya, bérleti szerződést) korlátlan ideig tárolhatja. A Bérlő szerződésszegése esetén a Bérbeadó jogosult a Bérlő személyes adatait, személyes iratainak másolatát (személyi igazolvány, lakcímkártya, jogosítvány, adókártya másolatát bérleti szerződést illetve másolatát) átadni harmadik félnek, a követelés behajtása céljából illetve hatósági ügyekkel kapcsolatban.

16.A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Ptk. és a vonatkozó jogszabályok az irányadóak.

A Bérbeadó kijelenti, hogy a gépjármű a saját tulajdonát képzi, vagy az érvényben lévő szerződések értelmében joga van teljes körűen rendelkezni felette. A Bérbeadó semmilyen módon nem felelős a Bérlő által a gépjárműben elhelyezett tárgyakért, értékekért, azok károsodásáért vagy eltűnéséért. Szintén nem felel a Bérbeadó azokért a károkért, amelyek a Bérlőt a gépjármű meghibásodásából eredendően érik.

17. A Bérlő köteles a káresemény rendezése érdekében jóhiszeműen együttműködni, dokumentációt átadni. Kárnak tekintendő a bírság, vagy más hatósági (parkolási) szabálysértés miatti igényérvényesítés is.

18.A Felek az esetleges jogvitáikat elsősorban békés, peren kívüli eljárásban, egyeztetéssel kívánják rendezni. Amennyiben ez nem vezetne sikerre, kikötik a  Győri Törvényszék kizárólagos illetékességét.

19. A Bérlő nyilatkozik és tudomásul veszi, hogy késedelmes fizetés esetén a Bérbeadó jogosult a követelést és a Bérlő adatait átadni egy

követeléskezelő cégnek, az összeg behajtása céljából.

20.A gépjárműben műholdas nyomkövető került beépítésre, ennek szabotázsa esetén azonnali feljelentést tesz a Bérbeadó. A gépjármű akár előzetes értesítés nélkül is automatikusan leállításra kerül amennyiben az országhatárt elhagyja, rendszeres túlhajtás, illetve a bérleti idő letelte után 1 órával. Az újraindítás díja 10000.-Ft.

A Bérlő kijelenti, hogy a szerződésben foglalt és az általános szerződési feltételeket megismerte,értelmezte,  a Bérbeadó a szokatlan feltételekre figyelmét külön felhívta, így azok kifejezett ismeretében jelen szerződést jóváhagyólag aláírja. Ezen bérleti szerződést mindkét fél teljes bizonyító eredő magánokiratnak tekinti.
21. A Bérbeadó kizárólag nyitvatartási időben áll rendelkezésre bármi ügyben személyesen és telefonon is, ez munkanapokon 9-18 óráig, szombaton 9-13 óráig, egyéb időben a Bérlő értesítést kizárólag SMS-ben, a
06 20 2622239 számra tud küldeni, a választ kizárólag munkaidőben tudjuk megadni, illetve a problémákat orvosolni!

 

     
       

 

GGELÉK a külön fizetendő díjakról, érvényes 2023.01.01.-től:

Napi 150 km feletti kilométerdíj: 30:-Ft/km
Külföldi használat esetén a teljes időszakra a kilométerdíj: 30.-Ft/km
Takarítási díjak: 
- külső takarítás 2000.- Ft/alkalom
- belső takarítás 10000.- Ft/alkalom Gépi kárpittisztítás 5000Ft/ülés
Határátlépés 10000.-Ft/alkalom.
Letiltott gépkocsi aktíválása 10000.-Ft/alkalom.
Túlhajtás 135km/ó felett 5000.-Ft/alkalom.
Gépkocsi szállítása autómentővel 300.-Ft/km telephelyünkről indulással!
Gépkocsi visszaszállítása szerződésszegés esetén 30000.-Ft + 300.-Ft/km a telephelytől telephelyig!
Gépkocsi visszahozatal emulasztása esetén 50% felárat számolunk fel!